Integritet

Glecoms generella princip om personuppgifter är att vi vill undvika att spara och/eller behandla dem i så hög utsträckning som möjligt. Det bästa sättet att hantera uppgifter säkert är nämligen att inte ha dem till att börja med.

Vissa uppgifter behöver vi dock samla in, dels för att kunna leverera och ta betalt för tjänsten, men även för att svensk lag ibland kräver det.

Integritetspolicyn uppdateras löpande och förändringar gäller när den nya policyn publiceras på hemsidan.

Vi samlar två olika typer av uppgifter om dig: kunduppgifter och trafikuppgifter

Kunduppgifter

  • Dina kontaktuppgifter
  • Uppgifter om avtal och vilka tjänster du köper

Trafikuppgifter

Trafikuppgifter är uppgifter som skapas när du använder våra tjänster och krävs för att vi skall kunna leverera tjänsten till dig. De trafikuppgifter som krävs för att leverera tjänsten raderas eller avidentifieras så snart som det är möjligt. I vissa fall måste vi dock spara uppgifter för att följa svensk lagstiftning, exempelvis måste vi spara uppgifter om publik IP-adress med tillhörande UDP eller TCP-portnummer kopplat till användares IP-adress och spårbar tid för kopplingen. I de fall vi måste lagra uppgifter raderar vi dem så snart vi får.

Hur vi samlar in data

Nedan kan du se hur vi samlar in din data och med vilken rättslig grund.

InformationTyp av dataRättslig grund
När du besöker våra hemsidorIP-adress, cookies etcSamtycke
Information som du lämnat när du blir kundPersonnummer, adress etcAvtal med den registrerade
Kontakt med vår kundtjänstPersonuppgifterAvtal med den registrerade
Användning av våra tjänsterIP-adress, MAC-adress etcRättslig förpliktelse

Hur vi använder din data

Vi använder din data för att kunna leverera de tjänsterna som är avtalade och kunna följa svensk lagstiftning.

Vilka vi lämnar ut data till

Vi kan komma att lämna ut din data till underleverantörer och andra bolag inom koncernen som hanterar data för vår räkning. Om vi behöver överföra personuppgifter till en leverantör utanför EU/ESS vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att din data överförs på ett säkert sätt.

Vi är skyldiga att lämna ut uppgifter till vissa myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.

Rätt till din data

Du kan begära ett registerutdrag där du tydligt informerar om vilken data du vill ta del av. Glecom besvarar din begäran utan onödigt dröjesmål och inom en månad. Om vi inte kan uppfylla din begäran ska en motivering lämnas.

Registerutdrag skickas kostnadsfritt en gång per år. Om ytterligare kopior begärs har vi rätt att ta ut en avgift för detta.

Rätt till radering

Personuppgifter sparas så länge du är kund hos Glecom och därefter som längst 24 månader efter att avtalet har upphört. Fakturerings- och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt svensk lag.

Du har rätt att få din data raderad i följande fall:

  • Uppgifterna behövs inte längre enligt de syften de var avsedda för
  • Om data inte har behandlats enligt regleringen
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Personuppgiftsansvarig

Resona Glecom AB
559249-3133
BOX 4001
182 04 Enebyberg

Läs mer

PTS - Integritet och behandling av uppgifter
Lagen om elektronisk kommunikation